TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tietokoneavusteinen suunnitelu

Taustaa

Tietotekniikan käyttö alkoi rakennussuunnittelussa kolmiulotteisten esitysmallien tekemisellä jo 1970-luvulla. Sen jälkeen tulivat piirustusohjelmat ja lopulta 1990-luvulla tuotemalli eli rakennuksen tietomalli. Viimeisimpänä on kehitetty tuotemallin analyysiohjelmia. Suomi on ollut kehityksen kärjessä rakennuksen tuotemallinnuksen kehityshankkeissa. Maisema-arkkitehtuurissa tietomallia on käytetty pidempään.
Paikkatietotekniikka on maiseman tietomallinnusta. Sillä on laskettu 1960-luvulta lähtien monimutkaisia maisema-analyysejä lähtöaineistosta. 1970-luvulla maisema-arkkitehdit olivat johtava ammattikunta paikkatietotekniikan kehittämisessä ja käytössä. Myöhemmin maisema-arkkitehtien kokonaisvaltainen ote paikkatietotekniikasta on väistynyt erityiskysymysten analysoinniksi. *


Tietokoneavusteinen piirtäminen

Perinteisesti suunnittelutieto on dokumentoitu piirustuksiksi, teksteiksi ja taulukoiksi. Dokumentoimattomat näkymät suunnitelmasta on kuviteltu mielessä, esimerkiksi leikkaus korkeuskäyrien mukaan. Kohteen kolmiulotteinen ymmärtäminen suunnitelmapiirustusten perusteella vaatii asiantuntemusta. Suunnitelmasta on tuotettu tarvittava määrä erilaisia dokumentteja suunnitteluvaiheen mukaan. Tiettyyn mittakaavaan piirtäminen ohjaa suunnittelun tarkkuutta. Suunnittelun edetessä piirustusten mittakaava ja sen mukaan sisältö ja tarkkuus muuttuvat. CAD-piirto-ohjelmat ovat tehostaneet piirustuksien tuottamista. Muokkaaminen on tullut helpommaksi. Asioita voidaan siirtää, monistaa ja venyttää. Kuvatasoja on kätevämpi käyttää kuin erillisiä skissipapereita. Yksi CAD-piirustus voidaan tulostaa eri mittakaavoihin sopivilla viivanpaksuuksilla ja merkinnöillä. Vektorigrafiikka on täsmällisen tarkkaa. Piirustus paperilla on mittakaavan mukainen likiarvo. Tarkkuus myös johtaa harhaan CAD-pohjaisessa suunnittelussa. Luonnosvaiheessa saatetaan tutkia yksityiskohtia joita ei ole vielä suunniteltu. Joihinkin piirto-ohjelmiin on tehty ulkoasu luonnostelua varten. Sellaisessa viivat näyttävät määrityksen mukaan epätarkoilta ja paksuilta.

Piirto-ohjelmilla suunnittelu on dokumenttipohjaista. Piirustuksia konstruoidaan toisista piirustuksista. Suunnittelutieto on yhdistettynä vain dokumenttien tarkastelijan mielessä.


3D-mallintaminen

Visualisointeja varten on 3D-mallinnusohjelmia. Niillä tehdään kohteesta kolmiulotteinen malli havainnekuvia, animaatioita ja virtuaalimalleja varten. Mallien pohjana voidaan käyttää piirto-ohjelmilla tuotettuja kaksiulotteisia piirustuksia. Ohjelmien erityisominaisuuksiin kuuluu monimutkaisten kappaleiden luominen, materiaalit ja valaistus. Nämä ominaisuudet ovat tietokoneelle moninkertaisesti raskaampia kuin piirustukset. Maisema on geometrisesti ja käsitteellisesti haastava
mallintaa. Suuri pintojen määrä vaatii tietokoneelta paljon.

Tuotemallipohjainen suunnitelu

Tuotemallipohjaisissa ohjelmissa mallinnetaan reaalimaailman käsitteitä. Mallinnetuissa objekteissa on tietoa siitä mitä ne kuvaavat suunnitelmassa. Rakennusalalla tuotemallipohjaisia suunnitteluohjelmia kehitettiin ensin rakennussuunnitteluun ja sittemmin infra-alalle. Rakennussuunnitteluohjelmat ovat luonteeltaan 3D-mallinnusohjelmia joissa objekteihin sisältyy tietoa. Rakennusosat liittyvät toisiinsa älykkäästi. Niitä voidaan käsitellä kaikissa näkymissä. Infra-alan tuotemalleihin sisältyy paljon tarkkuudeltaan eritasoista tietoa. Suuri osa objekteista ei ole kolmiulotteisia kappaleita. Maastomallia tarvitsevat lähes kaikki suunnittelijat. Ympäristörakentamisen aloilla on erityyppisiä työkaluja. Osa ohjelmista rajautuu yhteen tehtävään, esimerkiksi katukylttien sijoittamiseen. Maisema-arkkitehtuurin moninaisiin suunnitteluongelmiin tarvitaan laaja-alaisia ja joustavia ohjelmia. Perinteiseen CAD-piirtämiseen nähden suurin hyöty on maastonmuokkaustyökaluista. Monet tuotemallipohjaiset suunnitteluohjelmat on rakennettu piirtoohjelmien päälle. Piirto-ohjelmilla mallinnetaan geometriaa: viivoja, kaaria ja tekstiä. Tuotemallipohjaisilla ohjelmilla mallinnetaan suunnitelman käsitteitä: rakennusosia, hankeosia ja aikatauluja. Tuotemallipohjaisissa suunnitteluohjelmissa on yleensä mahdollisuus myös piirtää geometriaa ilman tietosisältöä. Piirtäminen on kätevää luonnosteluvaiheen muodonannossa. Osa ohjelmista toimii niin että käyttäjä piirtää ensin perusgeometrian joka muutetaan tuotemallimuotoon. Esimerkiksi väylän keskilinja sommitellaan ensin viivoilla ja määritellään sen jälkeen keskilinja-objektiksi. Jos tuotemalli talletetaan CAD-piirustusformaattiin, joka ei ole tuotemallimuotoinen, mallin objektit muuttuvat pelkäksi geometriaksi.

Tuotemallia tarkastellaan eri tavoin. Ohjelma näyttää suunnitelmasta määrätynlaisen näkymän ilman että käyttäjän tarvitsee konstruoida sitä. Suunnitteluratkaisuja voidaan analysoida ohjelmalla. Jaetusta tuotemallista hankkeen kustannuslaskija saa suoraan ajantasaiset määrätiedot. Mallin avulla voidaan suunnitella ja simuloida rakentaminen.
Tuotemallista tulostetaan tarvittavat piirustukset. Yhtenäisestä lähteestä tuotetut dokumentit ovat ristiriidattomia. Tuotemallintamisen periaatteeseen kuuluu että uusin suunnittelutieto on tuotemallissa. Paperitulosteisiin piirretyt lisäykset eivät ole virallisia ennen kuin ne on mallinnettu.

Tuotemallipohjaisten ohjelmien tavoitteena on antaa objekteille ulkonäkö ja merkinnät mallin määrityksistä ja sisällöstä. Tulostamisen valmisteluun ei tarvitsisi varata aikaa. Tulosteissa on tarkoitus olla varmasti uusin ja ristiriidaton tieto suunnitelmasta. Käytännössä tulostusta varten ulkonäköä pitää ehostaa ja merkintöjä lisätä teksteillä ja viivoilla. Osa merkinnöistä hakee sisältönsä niihin linkitetyistä objekteista. Kun kaikkea ei ole mallinnettu, täytyy tehdä irrallisia merkintöjä. Tämä on tuotemallinnuksen periaatteen vastaista. Irrallisen merkinnän sisältö ei tule mallista. Merkintään jää vanhaa tietoa jos sitä koskevaa suunnitelmaa muutetaan. Merkintöjen päivittäminen manuaalisesti on työlästä ja virhealtista. Toisaalta kaiken mallintaminen olisi sitäkin työläämpää ja vaikeampaa.

Tuotemallista tuotetaan luetteloita määristä, mitoista ja mallin muusta tietosisällöstä. Tuotemallipohjaiset luettelot ovat päivitettäviä. Niissä on ajantasainen mallista kerätty tieto. Luettelot voidaan myös tallentaa tekstiksi tai taulukkolaskentamuotoon. Automaattiset rakennuskoneet voivat käyttää tuotemallin tietoja. Rakennuskoneet mittaavat rakentamisen ja mallin tiedot tarkentuvat sen mukaan.


jatkuu: Tuotemalli

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com