TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tiedonsiirto

Tiedonsiirron merkitys lopputuloksen kannalta on erityisen tärkeää useiden osapuolien muodostamissa yhteenliittymissä ja yhteistoimintamalleissa. Rakennushankkeen tuotemalli koostuu eri osapuolten tiedoista. Tuotemallipohjaisissa hankkeissa on tärkeää määritellä miten tieto siirretään osapuolten kesken. Teknisesti tiedon yhteiskäyttö on mahdollista palvelimilta internetin kautta. Erilaisiin tiedonkäsittelyn tarpeisiin tarvitaan tiedonsiirtoformaatti jota kaikki osapuolet pystyvät käyttämään. Yleinen suunnitelmatiedon siirtoformaatti parantaa avointa kilpailua hankkeiden osapuolten valinnassa. Suunnittelijan valinta ei ole ainakaan käytetystä suunnitteluohjelmasta riippuvainen. Yleinen formaatti tarjoaa kaikille yhteiset mahdollisuudet ja avaa markkinoita uusille ohjelmille erityistarpeisiin. Yhtä formaattia käytettäessä tiedonsiirron turhat käsittelyvaiheet vähenevät. Aikaa säästyy suunnitteluun. Suunnitelmien yhteensovittaminen on yksinkertaisempaa. Tietoa on mahdollista käyttää hankkeen eri vaiheissa ja useiden hankkeiden tietoja voidaan analysoida yhdessä.

Infra-tietojärjestelmät-esiselvityksen * (2001) mukaan tiedonsiirron kannalta
infra-rakentamisen aineisto voidaan karkeasti jakaa seuraavasti:
- karttatiedot
- maastomallit, maaperämallit
- liikenneväylät maarakenteineen
- aluekohteet maarakenteineen
- vesihuolto sekä sähkö- ja televerkostot
- rakenteet

Lista kuvaa käsitteiden mallinnustapoja. Kasvillisuus voidaan mallintaa ”aluekohteena” tai pistemäisinä ”rakenteina”. Tulevaan infra-alan yhteiseen tiedonsiirtostardardiin tulisi ottaa mukaan myös maisema-arkkitehtuurissa käytetyt käsitteet.

Eri tarkoituksissa ja mittakaavoissa samaa kohdetta tarkastellaan eri tavoin. Elinkaariajattelussa aika liittyy tietoihin sekä ylläpidon ja kunnossapidon vaatimukset. Nykyisissä infra-hankkeissa suunnittelijoiden ja tilaajatahojen käytössä on useita erilaisia ohjelmistoja suunnitteluun ja paikkatiedonhallintaan. Suunnitelma- ja lähtötietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen on hyvin työlästä erilaisten tallennus- ja siirtoformaattien vuoksi. Yleisen arkisto- tai siirtoformaatin puuttuessa suunnitelmat arkistoidaan yleensä ohjelman omassa muodossa, jolloin niiden käyttö myöhemmin toisella ohjelmistolla on lähes mahdotonta. Äärimmäisissä tapauksissa on suunnittelutoimistoilta edellytetty työ tehtäväksi tietyllä ohjelmistolla.

CAD-piirto-ohjelmien käytössä lähes jokaisella organisaatiolla on omat tasojakonsa. Niitäkään ei välttämättä noudateta organisaation sisällä. Piirtoohjelmissa ominaisuustietoja ei voida tallettaa nykyisen tarpeen mukaan. Tiedoston kääntäminen toisen ohjelman muotoon hävittää tai vääristää tietoja.

Maastomallin, pohjakartan ja kairaustietojen siirtoon on olemassa yleisiä standardeja. Käytännössä niistä käytetään rinnakkain eri versioita ja sisältö koodataan useilla tavoilla. Lisäksi yleisten standardien tietosisältö on liian suppea nykyisiin tarpeisiin.

Tiedonsiirron ongelmat vaikeuttavat ja osittain estävät suunnittelutoimistojen verkottumista ja suurten hankkeiden suunnittelua usean toimijan yhteistyönä.

Tiedonsiirron ongelmia aiheuttavat:
- suuri formaattimäärä
- vaihtelevat formaattien käyttötavat
- puutteellinen määrittely
- sovituista formaateista poikkeaminen

Tiedonsiirtoformaateista aiheutuvat ongelmat kuluttavat ohjelmistotoimittajien mukaan 10-30 % ja konsulttien mukaan 1-15 % työajasta, joten asialla on huomattava taloudellinen merkitys – jopa useita kymmeniä miljoonia euroja vuodessa.


Infra-tietojärjestelmät on Suunnitteluja konsulttitoimistojen liitto ry:n (SKOL) toimesta laadittu esiselvitys tiedonsiirtomenetelmien kehitystarpeista ja -mahdollisuuksista infra-hankkeissa. Tutkimuksen ovat rahoittaneet TEKES ja SKOL. Tutkimuksen on tehnyt Suomalainen insinööritoimisto Oy (SITO) ja sen on laatinut DI Juha Liukas.jatkuu: Maiseman tietomalli

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com