TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Rakennushankkeen tuotemallintaminen

Tuotemallintaminen on rakennushankkeen tiedonhallintamenetelmä. Siinä yhdistetään tarvittava hanketta koskeva tieto digitaaliseen muotoon. Maisema-arkkitehtuurissa tämä tarkoittaa suunnitelmien tuottamista paikkatietomuotoon. Paikkatietotekniikalla analysoidaan paikkatiedot tehokkaammin kuin paperikartoilla. Samaan tapaan tuotemallintamisen tarkoituksena on hallita suunnittelu, toteutus, käyttö ja ylläpito paremmin verrattuna perinteiseen asiakirjapohjaiseen tapaan. Tietojärjestelmillä suunnitelmien tietoa voidaan käyttää suoraan erilaisiin tarkoituksiin.

• Asiakirjat on tarkoitettu ihmisen luettaviksi, tulkittaviksi ja ymmärrettäviksi
• Tuotemallimuotoinen tieto on tarkoitettu ihmisten lisäksi myös tietokoneohjelmien ja tietojärjestelmien luettavaksi ja tulkittavaksi
*

Tuotemalleista saadaan ajantasaista tietoa suunnitelmista. Rakennushankkeen kustannukset ja muut reunaehdot hallitaan paremmin, kun pinta-alat, määrät ja mitat ovat jatkuvasti tiedossa. Mallinnettu tieto on hyvin jaettavissa hankkeen osapuolten kesken. Suunnittelijan ei tarvitse laskea määriä kun kustannuslaskija saa ne jaetusta mallista.

Tuotemallinnuksen odotetaan tehostavan suunnitteluprosessia ja nostavan rakentamisen laatua ja tuottavuutta. Tuotemallinnetussa hankkeessa mallinnettu suunnitelma on täsmällisempi ja sisältää vähemmän virheitä toteutuksen kannalta. Hankkeeseen sisältyvät suunnitelmat ovat yhteensopivia. Tuotemallista saadaan käyttökelpoista tietoa projektin hallintaan ja toteutussuunnitteluun. Kohteen elinkaaren aikaisia kustannuksia ja ympäristövaikutuksia voidaan laskea mallin tiedoista suunnitteluvaiheessa. Vaihtoehtojen vertailuun saadaan hyödyllistä ja havainnollista tietoa. Tuotemalli on käytettävissä rakentamisen jälkeen ylläpidon tietokantana.

Tuotetietomallin elinkaarenaikainen
hyödyntäminen, © VTT/ InfraPDM projekti.

 

Infra2010 tuotemalliselvityksessä luetellaan seuraavia osapuolikohtaisina
potentiaalisia hyötyjä:

Omistajat/viranomaiset

- Toimintamallien selkeytyminen (rekisterit, tietopankit)
- Hallittu tiedonhallintaympäristö (yhteinen tuotetietomalli ja standardit rajapinnat)
- Kukin tieto tallennetaan ja sitä ylläpidetään yhdessä paikassa ja se on hyödynnettävissä eri järjestelmissä
- Mahdollista tukea ohjelmistoilla koko elinkaarta
- Ohjelmistot eivät vaikuta toteuttajien valintaan

Palvelujen loppukäyttäjät

- Tarjolla ajantasaiset infraverkoston tiedot
- Mahdollisuus rakentaa tarpeiden mukaisia ja laadultaan parempia
tietopalveluita
- Infraverkoston käyttöturvallisuuden paraneminen (ajantasainen tieto ja
ohjaus)

Urakoitsijat

- Suunnitelmatietojen laadun paraneminen; vähemmän virheitä, nopeampi
ja tarkempi kustannusten arviointi ja hallinta
- Tehokkaampi aikataulujen ja logistiikan hallinta
- Kehittyvän koneautomaation tehokas hyödyntäminen

Konsultit

- Tiedonsiirto vaatii vähemmän manuaalista työtä ja pienentää
virhemahdollisuuksia
- Mahdollisuus kehittää uusia palvelukonsepteja
- Sovellukset voivat hyödyntää yhteen paikkaan tallennettua tietoa
- Käytettävät ohjelmistot valittavassa vapaasti

Ohjelmistotoimittajat

- Ohjelmiin tarvitsee tehdä vähemmän erilaisia tiedonsiirtotapoja
- Kansainvälisten markkinoiden avautuminen (kansainvälinen tietomalli,
yhteiset standardit)

 

Infra 2010 -kehittämisohjelman ovat käynnistäneet infra-alan yritykset ja yhteisöt alan tuottavuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Ohjelma tarkoitus on koota infra-alan tärkeät tutkimus- ja kehityshankkeet kokonaisuudeksi, jolla pyritään edistämään infra-alan kilpailukykyä koko Suomessa. Ohjelma tähtää siihen, että tieto alan tutkimus- ja kehityshankkeista on laajasti ja avoimesti alan toimijoiden tiedossa. Ohjelman toteuttamista koordinoi Rakennusteollisuus RT.


jatkuu: Keskeiset muutokset nykyiseen suunnitelukäytäntöön verrattuna

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com