TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Paikkatieto

” Paikkatieto on paikannettua kohdetta tai ilmiötä kuvaavan sijaintitiedon ja ominaisuustiedon muodostama looginen tietokokonaisuus. Paikkatieto voi olla konkreettista tai abstraktia, niin luonnon- tai kulttuuriympäristön osa kuin aineeton ilmiö tai toiminto.” *

Paikkatietojärjestelmät ovat tietokonepohjaisia tiedonhallinta-, analysointija suunnitteluvälineitä, joiden avulla ympäristöstä saatavaa tietoa voidaan muokata, analysoida, yhdistää ja esittää.

Paikkatietoaineistot ovat paikkatietomuotoisia tietoaineistoja, joilla muiden ominaisuustietojen lisäksi on myös sijaintitieto.

Sijaintitieto kertoo missä jotakin on. Ominaisuustieto tarkoittaa sitä että kohteisiin liittyy tietoja niiden ominaisuuksista. Ominaisuustieto määrittää millainen kohde on. Ominaisuustieto voi olla laadultaan
- yksilöivää (esim. nimi tai numero)
- paikantavaa (esim. osoite)
- ajoittavaa (esim. rakennusvuosi)
- kuvailevaa (esim. metsätyyppi)

Sijaintitieto tarkoittaa tietoja kohteen
- geometriasta eli geometrisesta yksilötyypistä, jolla kohdetta kuvataan
- sijaintia kuvaavista koordinaattitiedoista
- mahdollisista topologiatiedoista eli kohteiden välisistä sijainnin suhteista.

Paikkatietoaineistot mallinnetaan geometrisesti joko rasteri- tai vektorimuodossa. Vektorigeometrisen mallin mukaan kohteet kuvataan tavallisesti joko pisteinä, viivoina tai alueina. Pisteet voivat kuvata havaintopisteitä, luonnon pistemäisiä kohteita, tai alueisiin viittaavia referenssipisteitä. Viivat voivat paitsi muodostaa verkoston, kuten tiet, myös rajata alueita, kuten vesistön rantaviivat, tai esittää samanarvokäyriä kuten korkeuskäyrät. Alueet voivat olla erillisiä alueita, kuten suojelualueet, tai muodostaa aluejakoja, kuten kiinteistöjako tai maalajikuviot.

Rasterigeometrisen mallin mukaan alue kuvataan ruudukolla. Ruudukko voi olla pikseleistä koostuva rasteri tai hila-alkioiden muodostama hila. Lähtökohtana ovat yleensä vakiokokoiset ruudut. Ruutujen tiedot voivat kuvata yhtä hyvin väestöä, ympäristön tilaa, maankäyttöä kuin korkeussuhteitakin.

Topologiatiedoilla tarkoitetaan paikkatietojärjestelmissä kohteiden sijaintisuhteita toisiinsa. Esimerkiksi alueiden naapuruus tai viivojen liittyminen toisiinsa solmupisteessä ovat topologisia suhteita. Koordinaattitieto kertoo kohteen sijainnin jonkin tunnetun koordinaatiston suhteen.


Paikkatieto-prosessi

Koko prosessia paikkatietojärjestelmän toimintakuntoon saattamisesta ja ylläpidosta valmiisiin lopputuotteisiin voidaan kutsua paikkatieto-prosessiksi.

Paikkatietoprosessiin sisältyy seuraavat vaiheet:
- tiedon kerääminen
- tiedon syöttö paikkatietojärjestelmään
- tiedon hallinta
- tiedon manipulointi
- tulostus.


jatkuu: Paikkatietoanalyysit

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com