TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Haasteita tuotemallintamisen kehittymiselle

Tuotemallintamisen mukanaan tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää pitkäjänteistä kehitystoimintaa. Tuotemalliin siirtyminen nostaa aluksi kustannuksia. Teknologiaan ja ohjelmiin pitää investoida ja työntekijöitä kouluttaa. Hyödyt tulevat vasta pitkällä aikavälillä. Tärkeää käyttöönotossa ovat luottamukselliset yhteistyökumppanuudet ja verkostoituminen hankeosapuolten välillä. Mallintaminen on työläämpää kuin suunnitteludokumenttien tekeminen, mutta mallia voivat hyödyntää
muut osapuolet. *

IT-osaamisen kehittäminen on suurimpia haasteita. Työtehtävät pitäisi pystyä suorittamaan samalla kuin opitaan uusia työtapoja. Tällaisessa tilanteessa pitäisi käytettyjen ohjelmien olla toimivia ja helposti omaksuttavia. Nopeasti kehittyvällä alalla on syytä erottaa todellinen työ ja kehitystyö toisistaan, molemmille on oma aikansa ja paikkansa. Uusien työtapojen kehittämisessä on opittava toimimaan ihmisten oppimiskyvyn ehdoilla, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että kerran opittu pysyy sen jälkeen vakiona. *

Tietotekniikan menestystarinat muilta aloilta osoittavat että yritysten ylimmän johdon sitoutuminen uuden tekniikan käyttöönottoon on oleellisen tärkeää. Tämä on ollut suuri este rakennusalalla sillä IT on nähty puhtaasti teknisenä asiana eikä sitä ole omaksuttu osaksi koko liiketoimintaa. IT-ratkaisut on usein jätetty niiden ihmisten hoidettavaksi jotka ottivat IT:n ensimmäisenä käyttöön. Tutkimustuloksia ei ole osattu hyödyntää kun niitä ei ole käsitellyt ne joiden tehtäviä ne koskevat. Edistyneiden tutkimusten ja vallitsevan käytännön välinen kuilu jää liian suureksi ellei yritys muuta toimintatapojaan laajemmin. Rakennusalalla vallitsee yleinen vastahakoisuus muutoksille. *

Koko rakennusalalle tarvitaan yhteiset pelisäännöt nykyaikaisille rakennushankkeille. Tuotemallinnuksessa osapuolten tehtäviin tulee muutoksia. Työnjaon tulee olla selvä kaikille jotta uudenlaisiin tehtäviin varataan resursseja, aikaa ja kustannuksia. *
Rakennushankkeisiin osallistuvia tahoja on paljon. Tuotemallipohjaisessa hankkeessa osapuolten pitäisi toimia yhteen sovitetulla tavalla jotta mallintamisesta saadaan kaikki hyöty. Tilaajan rooli tuotemallintamisessa on ratkaiseva. Tilaajalla voi vaatia tuotemallin käyttöä, käytettävää standardia ja muita kaikkia sitovia pelisääntöjä.


jatkuu: Tiedonsiirto

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com