TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Paikkatietoanalyysit

Paikkatietoanalyysiksi kutsutaan analyysiä, joka suoritetaan paikkatietojärjestelmällä paikkatietoaineistosta. Paikkatietotekniikan tai yleisesti maiseman tietomallinnuksen suurin merkitys tiedonkäsittelyvälineenä ei ole karttojen ja esitysgrafiikan tuottamisessa vaan juuri järjestelmän mahdollistamissa paikkatietoanalyyseissä. Eri
paikkatietojärjestelmien käyttämät analyysityökalut vaihtelevat, mutta yleensä ne voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:
- leikkausanalyysit
- vaikutusalueanalyysit
- luokittelu ja uudelleenluokittelu
- pinta-alan, viivan pituuden ja pisteiden välisten etäisyyksien laskenta
- korkeusmallin hallinta
- liittymä tietokantaan
- verkostonhallinta.


Maastoanalyysit

Paikkatietojärjestelmien kolmiulotteiset ominaisuudet ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia maisemasuunnittelijoille tuottaa uutta topografista aineistoa. Kolmiulotteisten maastoanalyysien perustana on tieto maanpinnan korkeudesta ja muodosta.


Korkeustasot

Korkeuskäyrien tuottaminen on nopeaa ja eri tarkkuuksisten ja eri käyräväliä käyttävien tulosteiden luominen on helppoa. Korkeustiedoista voidaan myös tuottaa ns. iukuvärjäyskartta, jossa korkeustasojen värit vaihtuvat portaattomasti. Mallissa voidaan esittää valon vaikutusmaastoon ja näin saatu vinovalovarjoste havainnollistaa selkeästi maisemankorkokuvaa.


Suuntautuneisuus

Suuntautuneisuudella tarkoitetaan suuntaa, johon rinteet kallistuvat. Suunta voidaan osoittaa joko ilmansuuntina, asteina tai kellonaikoina. Ohjelmistot tuottavat alueiden suuntautuneisuuden halutulla jaolla. Rinteiden suuntautuneisuus toimii myös pohjana valuma-alueiden laskemiselle.


Kaltevuus

Kaltevuus tarkoittaa nousun ja etenemän suhdetta ja se esitetään yleisesti joko suhdelukuna tai prosentteina. Kaltevuustiedolla on merkitystä mm. arvioitaessa paikan rakennettavuutta tai eroosioherkkyyttä.


Leikkaukset

Ohjelmisto pystyy tuottamaan maastosta myös leikkausprofiilit. Leikkausviivan lisäksi maaston objekteista kuten väylistä tai reunoista voidaan tehdä pituus- ja poikkileikkauksia.

Näkymäalueet

Näkymäalue lasketaan siten, että ohjelmisto lähettää säteen osoitetusta pisteestä ja merkitsee alueet jotka säde tavoittaa. Näin voidaan arvioida paitsi olemassa olevien näköalapaikkojen näkymäalueita, niin myös paikkoja joissa näkymää ei vielä ole. Puuston vaikutus näkymiin voidaan selvittää luomalla maaston korkeusmallin lisäksi myös puuston korkeusmalli.

Puskurivyöhykkeet

Yksinkertaisimmillaan puskurivyöhykkeet ovat alueita, jotka ulottuvat jonkin elementin reunaviivasta määritetyn etäisyyden verran ulos- tai sisäänpäin. Erilaisten etäisyyteen perustuvien suoja- tai turva-alueiden nopeaan visualisointiin tällaiset analyysit ovat käytännöllisiä, mutta ilman yhteyttä maanpinnan muotoihin ja muihin tietoihin ne antavat jopa vääriä tuloksia luonnonympäristön arvottamisessa

Yleistäminen ja uudelleenluokittelu

Yleistämisellä tarkoitetaan pienten tietoyksiköiden yhdistämistä toisiinsa ja näiden ominaisuuksien yleistämistä. Yleistäminen on usein tarpeen mikäli esitysten mittakaava muuttuu. Uudelleenluokittelulla voidaan tarkoittaa aineiston kohteiden ryhmäjaon muuttamista. Tarkoituksenmukaisin tapa aineiston uudelleenluokitteluun on teemakartta, jossa luodaan tilapäinen tietokanta halutulla luokkajaolla.

Map algebra

Map Algebralla tarkoitetaan kaikkia funktioita, joilla tietokantoja yhdistämällä luodaan uutta tietoa. Näihin kuuluu mchargilaisessa overlaysoveltuvuusanalyysissä käytetty päällekkäisten teemojen summien laskeminen.

Overlay-analyysi

Tunnetuin paikkatietoanalyysitoiminto on ns. overlay-analyysi. Overlaylla tarkoitetaan karttatasojen päällekkäin asettamista ja vastinkohtien ominaisuuksien tarkastelua. Overlay on helppo kuvailla rasteritiedolla toteutettuna: rasterimuotoisia karttatasoja verrataan vastinpikseleiden kohdalta ja todetaan onko ko. kohdassa eri tasoilta saatavien ominaisuuksien yhdistelmä toivottu. Vektoriaineistolla overlay johtaa alueiden leikkauspisteiden laskemiseen, muodostuneiden uusien alueiden muodostamiseen ja haluttuja ominaisuuksia edustavien alueiden etsimiseen.


jatkuu: Paikatietoanalysoinnin taito

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com