TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tutkimuksessa käytetyt lähteet

Kirjat

Aaltonen Pirjo, Palo Harri, Rimpiläinen Olavi, Rintala Ahto, Ruotsalo Pertti, Särkiö Pekka.
Hautaustoimen käsikirja.
Helsinki: Edita Prima Oy, 2005. 236s.

Freese Simo, Penttilä Hannu, Rajala Marko.
Arvorakennusten korjaushankkeet ja tuotemallintaminen.
Case-kohteena Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtiosasto. Espoo:
Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto, ArkITinformaatiotekniikka,
2007. 89s.

Hanna Karen C9.
GIS for Landscape Architects.
Redlands, California, USA: Enviromental System Research Institute, Inc. 1999. 107s.

Hanna Karen C, Culpepper R. Brian.
GIS in Site Design. New Tools for Design Professionals.
New York, USA: John Wiley & Sons, Inc, 1998. 223s.

Hautamäki Ranja, 2000.
Portti puutarhaan. Historiallisten puutarhojen inventointiopas.
Helsinki: Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 21, 2000. 76s.

Howard Rob, Sun Ming, 2004.
Understanding I.T. in construction.
New York, USA: Spon Press 2004. 187s.

Heng Bey, 1994. Hautausmaat arkipäivän asioina.
Helsinki: Kirjaneliö, 1994. 104s.

Hietanen Jiri, 2005.
Tietomallit ja rakennusten suunnittelu. Filosofinen selvitys tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksista.
Helsinki: Rakennustieto Oy, 2005. 95s.

Järvinen Ilmari, 1993.
Viipurin Sorvali. Hyvinkää:
Sorvalilaiset ry, 1993. 126s.

Kalliovirta Jouni, Tokola Timo, 2003.
Paikkatietoanalyysi.
Helsinki: Helsingin yliopisto, Metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja, 2003. 185s.

Laurasvaara Raimo, 2003.
Evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaa-alan nimikkeistö.
Helsinki: Helsingin seurakuntayhtymä, 2003. 40s.

Lillrank Paul, 1998.
Laatuajattelu. Laadun filosofia, tekniikka ja johtaminen tietoyhteiskunnassa.
Keuruu: Otava, 1998. 203s.

Lynch Kevin, 1960.
The image of the city.
Cambridge (MA), USA: MIT Press. 194 s.

Mökkönen Teemu, 2006.
Historiallinen paikkatieto. Digitaalisen paikkatiedon
tuottaminen historiallisista kartoista. Helsinki:

Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto,
Suomen ympäristö 34 | 2006,
2006. 70s.

Niemioja Seppo, Nissinen Sampsa, Penttilä Hannu, 2006.
Tuotemallintaminen arkkitehtisuunnittelussa.
Helsinki: Rakennustieto Oy, 2006. 96s.

Niemioja Seppo, Nissinen Sampsa, Penttilä Hannu, 2006.
Tuotemallintaminen rakennushankkeessa. Yleiset periaatteet.
Helsinki: Rakennustieto Oy, 2006. 64s.

Petschek, P.
Terrain Modeling with GPS and Real- Time in Landscape Architecture.
Teoksessa: Buhmann, Paar, Bishop, Lange (toim.) Trends in Real-Time Landscape Visualization and Participation. Proceedings at Anhalt University of Applied Sciences 2005. Heidelberg, Germany: Herbert Wichmann Verlag, 2005. S. 168-175. 8.

Rainio Antti, 1988.
Paikkatietojen yhteiskäyttö Suomessa.
Maanmittaushallituksen julkaisu nro 60. Helsinki: Valtion painatuskeskus. 64s.


Diplomityöt

Alppi Samuli, 1998.
Paikkatietojärjestelmät ja ympäristötiedon hallinta maisemasuunnittelussa. Diplomityö. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto, maisemasuunnittelu, 1998. 96s.

Ilonen Kaisu, 1999.
Suomen hautausmat ja hautapaikat – historiaa ja kehitysnäkymiä.
Diplomityö. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto, maisema-arkkitehtuuri, 1999. 143s.

Järvinen Saku, 2001.
Tuotemallipohjaisen suunnitteluprosessin tiedonsiirron ongelmien kartoitus. Diplomityö. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, Rakentamistalous, 2001. 84s.

Vuolteenaho Juho, 2000.
Nykyaikainen rakennushanke.
Diplomityö. Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto, Rakennussuunnittelun laitos, 2000. 58s.


Väitöskirjat

Hyytiäinen Mika, 2003.
Paikkatietoylivoima digitaalisella taistelukentällä. Sotilaallisten
maastoanalyysien metamalli.
Väitöskirja. Espoo: Teknillinen korkeakoulu,
Kartografian ja geoinformatiikan laboratorio. Maanpuolustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos. 2003. 206s.


Sähköisessä muodossa olevat lähteet:

Paikkatietojen yhteiskäytön perusteet, maanmittauslaitos,
kehittämiskeskus [viitattu 22.8.2007]

Paikkatietotekniikan perusteet, maanmittauslaitos,
kehittämiskeskus. [viitattu 22.8.2007]

Niemioja Seppo 2005. Arkkitehdin tuotemallisuunnittelu.
Yleiset perusteet ja ohjeita. ProIT. [viitattu 22.8.2007]

Timo Kivistö Consulting Oy, 2004. Infrarakentamisen tiedonhallinta, Kuntatekniikan tietovirrat, Loppuraportti
10.03.2004 [viitattu 22.8.2007]

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 2003. InfraModel Loppuraportti – Yhteenveto. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Espoo 2003. 17s. [viitattu 22.8.2007]

RTS. Yleisselostus, INFRA 2006 Rakennusosa- ja
hankintanimikkeistö versio 2.0
, Rakennustietosäätiö. [viitattu
22.8.2007]

Hyvärinen Juha, Porkka Janne, Pienimäki Markku, Korkiala-
Tanttu Leena, Mäkeläinen Tarja, Kiviniemi Arto, 2006.
Infra-alan tuotetietomalliselvitys. VTT, Valtion Teknillinen
Tutkimuskeskus 2006. [viitattu 22.8.2007]

Liukas Juha, 2001. Infra-teknologiaohjelma, esiselvitys
(2001). Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto ry
Suomalainen insinööritoimisto Oy. 23s. [viitattu 22.8.2007]

Paikkatietotekniikan sanasto, Maanmittauslaitos.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com